Трудове право

Поняття джерел трудового права, Їх класифікація та види

В юридичній літературі термін джерело права застосовується у двох значеннях — у значенні Матеріального джерела права джерела права у матеріальному сенсі і у значенні Формального джерела права джерела права у формальному сенсі. Під матеріальним джерелом права розуміють причини утворення права, тобто все те, що згідно з відповідним підходом породжує формує позитивне право: ті чи інші матеріальні або духовні фактори, суспільні відносини, природа людини, природа речей, божественний або людський розум тощо Нерсесянс B. C. Общая теория права и государства: Учеб. для юр ид. вузов и фактов. — М Изд. группа ИНФРА-М - НОРМА, 1999. - С. 400. У матеріальному аспекті джерелом правових норм виступають реальні суспільні відносини. Сучасні економічні умови здійснюють суттєвий вплив на формування права. Фактично ми спостерігаємо створення нової загальної моделі правового регулювання трудових відносин. Змінюються не лише межі правового регулювання, але й внутрішня структура трудового права, про що йшлося при висвітленні питання про систему трудового права.

Під формальним джерелом права мається на увазі форма зовнішнього вираження положень змісту чинного права.

Джерела трудового права у формальному значенні слід визначати як результати діяльності правотворчих органів, а також сумісної нормотворчості працівників і роботодавців у сфері застосування найманої праці.

Джерела трудового права можна класифікувати за різними підставами. За характером прийняття джерела трудового права поділяються на такі, що приймаються державними органами закони, укази, постанови тощо; що приймаються за угодою між працівниками і роботодавцями колективні угоди, колективні договори тощо; що приймаються органами міжнародно-правового регулювання праці пакти про права людини, конвенції і рекомендацій МОП.

За юридичною силою джерела трудового права поділяються на Конституцію України, акти міжнародного регулювання праці ратифіковані Україною, закони, підзаконні нормативно-правові акти, акти соціального партнерства, акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, локальні нормативно-правові акти.

Залежно від ступеня узагальненості розрізняють кодифіковані, комплексні та поточні нормативно-правові акти як джерела трудового права.

У літературі визнають традиційні й нетрадиційні джерела трудового права див. Трудовое право: Учебник. — М

Статус ЛТД+, 1996. — С. 46. До традиційних відносяться, наприклад, Кодекс законів про працю України, Закон України Про оплату праці та ін. Приналежність таких актів до джерел трудового права видно вже з їх назви. Разом з тим окремі нормативні положення, що є джерелами трудового права, містяться в нормативно-правових актах, які відносяться до джерел іншої галузі права. Наприклад, у Законах України Про власність, Про приватизацію державного майна, які за галузевою приналежністю є актами цивільного права, містяться норми, що відносяться до трудового права.Меню

Також читайте
Популярні записи

Схожі статті:

1